06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl

Marssum (Menaldumadeel) – Poptaslot

Het Poptaslot heeft de tand des tijds goed doorstaan. Wat omstreeks 1512 door de familie Heringa als stins gesticht werd, is nu nog altijd in dezelfde schoonheid te aanschouwen. Een eeuw lang wordt het huis bewoond door de Heringa’s, totdat de state door vererving in handen komt van het adellijke geslacht Van Eysinga. De Friese stins ondergaat in 1631 een modernisering die het vervolmaakt tot de vorm die wij tegenwoordig kennen.

Zowel de zandstenen schouwen als de fraai gedecoreerde keeftkast getuigen van de rijkdom die door de Van Eysinga’s werd aangebracht. In 1687 wordt dr. Henricus Popta de nieuwe eigenaar van de state. Het huis wordt hiermee voor het eerst in haar geschiedenis verkocht. De gegoede advocaat uit Leeuwarden zou het enkel als zomerverblijf gaan gebruiken. Toch is de unieke staat waarin het nog steeds verkeert volledig aan hèm toe te schrijven.

Dr. Popta heeft op voorbeeldige wijze over zijn graf heen geregeerd. Hij stichtte niet alleen een nabijgelegen Vrouwengasthuis maar verzekerde met zijn erfstelling tevens het behoud van de state tot op de dag van vandaag. Ook het voorname Poptagestoelte in de kerk maakt deel uit van zijn erfenis. Zoals zijn testament plechtig voorschrijft wordt de stichting nog steeds beheerd door de vier voogden van het dr. Henricus Popta gasthuis.

Meer informatie: www.poptaslot.nl


Vrij aan het water

Heeft u vragen of wilt u direct boeken? Neem dan contact met ons op via 06-14884382 / 06-11643375 of stuur ons een email: info@vrijaanhetwater.nl.