06-14884382 of 06-11643375 info@vrijaanhetwater.nl
It museum “Hert fan Fryslân” leit midden yn it karakteristike Fryske doarp Grou , dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Jo treffe dêr
Read More
In het dorp Warten staat het museumcomplex Museum Warten. Museum Warten bestaat uit “It Earmhus”en de Oude Friese Greidboerderij. “t
Read More
Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen
Read More
1 2 3